การคลัง
      การคลังเป็นการศึกษาถึงหลักการวิธีการจัดหารายรับ (government revenu
e) การใช้จ่ายของรัฐบาล(government expenditure) หนี้ของรัฐบาลหรือ หนี้สาธารณะ  (government debt or public debt) นโยบายการคลัง (fiscal policy) และการบริหารการคลัง (financial administration) ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากร ภาวะการบริโภคและการผลิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

http://st.mengrai.ac.th/users/doremon/19_AMORNRAT/1.htm

 

 

                

 

               นโยบายการคลัง

     นโยบายการคลัง (Fiscal policy) คือ นโยบายในการหารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาล รัฐบาลหารายได้โดยการเก็บภาษีประเภทต่างๆ   ทั้งจากผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้มีรายได้ อาทิเช่น ภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น ส่วนการใช้จ่ายก็กระทำโดยจ่ายจากเงิน งบประมาณ โดยผ่านทางส่วนราชการกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

http://www.ismed.or.th/SME2/src/upload/knowledge/118128972146690cf9b7c55.pdf

 

 

                                                

                                 นโยบายการเงิน
       นโยบายการเงิน หมายถึง การเพิ่มหรือลดปริมาณเงินหรือสินเชื่อของระบบเศรษฐกิจเพื่อเป้าหมายบางประการที่ต้องการ  
www.bestchum.com/files/60424_.doc
      

                                  

 

                                      หนี้สาธารณะ

          หนี้สาธารณะ (Public Debt) คือ หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของรัฐบาล กล่าวคือ เมื่อฐานะการเงินของรัฐบาลเกิดการขาดดุล คือ รายจ่ายมากกว่ารายรับ และรัฐบาลไม่สามารถจะหารายได้จากภาษีที่เก็บจากประชาชนมาเพื่อใช้จ่ายได้พอ ก็จะทำการกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ 2 แหล่ง คือ กู้ยืมจากภายในประเทศ และ กู้ยืมจากต่างประเทศ

http://www.ismed.or.th/SME2/src/upload/knowledge/11812915914669144751502.pdf

 

 

             

                                       การคลังท้องถิ่น

        การคลังท้องถิ่น หมายถึง การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการจัดหารายได้ การกำหนดรายจ่าย การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ การว่าจ้าง การบัญชี และการตรวจบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

host.psu.ac.th/~pornchai.l/index-14%20kankang/unit11.ppt

 

 

                  

                                             รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล

          รายได้ของรัฐบาล  หมายถึง  เงินหรือทรัพยากรที่รัฐบาลได้มาและสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ รัฐบาลต้องการโดยไม่มีข้อผูกผันจะต้องชำระคืน

          ธงชัย ลำดับวงศ์ และพิสิฐ ลี้อาธรรม อธิบายว่า “รายจ่ายรัฐบาล” หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายไปเพื่อการบริหารงานอันเป็นภาระหน้าที่ของรัฐโดยทั่วไป     และเพื่อจัดให้มีสินค้าและบริการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศโดยส่วนรวม”

host.psu.ac.th/~pornchai.l/index-14%20kankang/

 

 

edit @ 3 Aug 2009 10:46:55 by ศิริชัย ผ่องภิรมณ์

Comment

Comment:

Tweet